Nhà máy xử lý chất thải nguy hại và thông thường tại tỉnh Đồng Nai. Tổng diện tích Nhà máy là 29.964 m2, trong đó diện tích đất đã sử dụng để xây dựng công trình là 13.031 m2, diện tích đất dự kiến để phát triển 10.940 m2