Trong quá trình nghiền nhỏ bóng đèn sẽ phát sinh 03 loại chất thải bao gồm: thuỷ tinh, bột huỳnh quang và hơi thuỷ ngân, do đó để xử lý được cần phải tách riêng các loại nguồn thải này để thu gom xử lý bằng các phương pháp phù hợp và đảm bảo về mặt môi trường.

1. Thu hồi phần kim loại của chuôi bóng đèn, dây tóc, bột thủy tinh


Hỗn hợp bột sau khi nghiền bao gồm phần kim loại của chuôi bóng đèn, dây tóc, bột thủy tinh còn lẫn bột huỳnh quanh và một lượng rất nhỏ thủy ngân còn lẫn trong bột huỳnh quanh sẽ được chứa vào thùng chứa thùng phuy 200 lít chuyên biệt – và được đưa đi hóa rắn tại hệ thống hóa rắn chất thải tại nhà máy. Mỗi một thùng 200 lít có thể chứa được từ 1.200 – 1.300 bóng đèn huỳnh quang 1,2 m đã nghiền.

2. Thu hồi và xử lý bột huỳnh quang


Khi nghiền, bột huỳnh quang bị bong ra khỏi ống thuỷ tinh và hơi thuỷ ngân được quạt hút hút ra ngoài từ thùng nghiền lên phía trên đỉnh của thiết bị lọc túi vải vào thiết bị hấp phụ hơi thủy ngân bằng than hoạt tính.
Để xử lý hỗn hợp này cần phải tách riêng từng chất thải. Do tính chất của chúng khác nhau nên đầu tiên thực hiện thu hồi và tách bột huỳnh quang trước, để tách bột huỳnh quang cho hỗn hợp này qua tháp lọc bụi túi vải, khi đó bột huỳnh quang sẽ bị giữ lại và định kỳ 30 phút mở van điện từ dũ túi vải một lần.
Bột huỳnh quang xả xuống thùng phuy và được đem đi hoá rắn, cô lập trong bể đóng kén.


3. Thu hồi và xử lý hơi thuỷ ngân


Hỗn hợp ban đầu sau khi đã tách thuỷ tinh và bột huỳnh quang thì chỉ còn lại hơi thuỷ ngân, hơi thuỷ ngân sau khi đi ra khỏi tháp lọc bụi sẽ tiếp tục cho qua tháp hấp phụ hơi thuỷ ngân bằng than hoạt tính, toàn bộ hơi thuỷ ngân sẽ bị hấp phụ và khí thải ra ngoài không còn chứa thuỷ ngân hoặc có chứa hàm lượng rất thấp, nằm trong giới hạn cho phép của các văn bản quy định hiện hành (đã thực hiện đo kiểm và được cơ quan nhà nước chấp nhận).